top of page

코얼 본사

KOHER-본사 [한국]

 

  2BA 509, 2179-9, Jungwang-dong, Sihueng-si, Gyeonggi-do, KOREA

[본사] 시흥시 정왕동 2179-9번지(2바509)  2층

[공장] 시흥시 정왕동 2179-9번지(2바509)  1층

Tel: 82-70-4238-0909
Fax: 82-31-495-5978

공정사진.PNG

우리를 따라 오세요

코허 중국

KOHER-지사 [중국]

 

广东省东莞市长安镇宵边第二工
业区双龙北路5号3栋105室

전화 : 86-13392303572

KOHER CHINA1.jpg
bottom of page